Obezite Cerrahisi Olan, Zayıflama İlacı Kullanan ve Sadece Diyet Yapan Obez Bireylerin Beslenme Bilgi Düzeylerinin Karşılaştırılması

Saadet Öztürk Gök, Mehtap Akçil Ok

Özet


Özet

Amaç: Bu araştırma farklı zayıflama yöntemini uygulayan bireylerin beslenme bilgi düzeylerini saptamak amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışma, Ocak 2020 - Mart 2020 tarihleri arasında araştırmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden özel bir hastanenin diyet polikliniğine başvuran 18-64 yaş arası obez hastalar  üzerinde yürütülmüştür. Ameliyat, ilaç ve diyet grubunda 42 kişi olmak üzere toplam 126 kişi çalışmaya katılmıştır. Çalışmaya katılan bireylere; demografik özelliklerini, antropometrik ölçümlere ilişkin bilgilerini, beslenme alışkanlıklarını, zayıflama süreçlerini sorgulayan çoktan seçmeli ve açık uçlu soruların bulunduğu anket formu ve “Yetişkinler için Beslenme Bilgi Düzeyi Ölçeği” uygulanmıştır.

Bulgular: Temel beslenme ve besin sağlık bilgisi ve besin tercihi bilgi düzeyi ortalama puanları göz önünde bulundurulduğunda diyet yöntemini uygulayan katılımcılar en yüksek puanı alırken, ameliyat olan katılımcılar en düşük puanı almıştır. İki grup arasında istatistiksel olarak önemli fark olduğu belirlenmiştir (p<0.001). Temel beslenme bilgi düzeyi ve besin tercihi bilgi düzeyleri obezite ameliyatı sonrası diyet yapan ve yapmayan bireylere göre karşılaştırıldığında istatistiksel olarak önemli bir fark bulunmuştur (sırasıyla; p<0.001, p<0.001).

Sonuç: Diyet grubu ve diğer gruptaki diyet yapan bireylerin yapmayanlara göre beslenme bilgi düzeyleri anlamlı derecede yüksek çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Beslenme, gastrik baypas, ilaç tedavisi, diyet, zayıflama


Tam Metin:

PDF

Referanslar


World Health Organization. (2000). Obesity: preventing and managing the global epidemic.

Liu, S. Y. W., Wong, S. K. H., Lam, C. C. H., Yung, M. Y., Kong, A. P. S. ve Ng, E. K. W. (2015). Long-term Results on Weight Loss and Diabetes Remission after Laparoscopic Sleeve Gastrectomy for A Morbidly Obese Chinese Population. Obesity Surgery, 25, 1901-1908.

Pine, D. S., Goldstein, R. B., Wolk, S. ve Weissman, M. M. (2001). The association between childhood depression and adulthood body mass index. Pediatrics, 107, 1049-1056.

Dyaczyński, M., Scanes, C. G., Koziec, H. ve Pierzchała-Koziec, K. (2018). Endocrine implications of obesity and bariatric surgery. Endokrynologia Polska, 69, 574-597.

Botchlett, R. ve Wu, C. (2018). Diet composition for the management of obesity and obesity-related disorders. Journal of Diabetes Mellitus and Metabolic Syndrome, 3, 10-25.

Brunicardi, F. C. (2016). Schwartz's Principles of Surgery. Newyork: McGraw-Hill.

Fock, K. M. ve Khoo, J. (2013). Diet and exercise in management of obesity and overweight. Journal of Gastroenterology and Hepatology, 28, 59-63.

Abbas, T. A. M. ve Çakır, B. (2012). Birinci basamakta obeziteye yaklaşım. Ankara Medical Journal, 12, 37-41.

Kurt, A.K. (2019). Birinci Basamakta Obezite Yönetimi. Klinik Tıp Aile Hekimliği, 11, 55-60.

Sabuncu, T., Bayram, F., Sönmez, A., Güldiken, S., Şahin, İ., Yılmaz, M., … Ateş, B. (2018). Bariatrik Cerrahi Klavuzu. 15 Ekim 2020 tarihinde http://temd.org.tr/admin/uploads/tbl_kilavuz/20190527160325-2019tbl_kilavuza1dab037d3.pdf adresinden erişildi.

Karlsson, J., Sjöström, L., ve Sullivan, M. (1998). Swedish obese subjects (SOS)–an intervention study of obesity. Two-year follow-up of health-related quality of life (HRQL) and eating behavior after gastric surgery for severe obesity. International Journal of Obesity, 22, 113-126.

Bagdade, P. S. ve Grothe, K. B. (2012). Psychosocial evaluation, preparation, and follow-up for bariatric surgery patients. Diabetes Spectrum, 25, 211-216.

Rodino, I. S., Byrne, S. ve Sanders, K. A. (2016). Obesity and psychological wellbeing in patients undergoing fertility treatment. Reproductive Biomedicine Online, 32, 104-112.

Engin, A. (2017). The definition and prevalence of obesity and metabolic syndrome. In Obesity and Lipotoxicity, 1-17.

Batmaz, H. (2018). Yetişkinler için Beslenme Bilgi Düzeyi Ölçeği Geliştirilmesi ve Geçerlik-Güvenirlik Çalışması. (Yayımlanmamış doktora tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Güngör, Ş. (2019). Bariatrik Cerrahide Beslenme Yönetimi. Beslenme ve Diyet Dergisi, 47, 76-84.

Kızıltan, G. (2000). Başkent Üniversitesi Yiyecek İçecek İşletmeciliği Programına Kayıtlı Öğrencilerin Beslenme Bilgi Düzeyi ve Beslenme Durumuna Beslenme Eğitiminin Etkisi. Beslenme ve Diyet Dergisi, 29, 34-41.

Kavas, A., ve Kavas, A. (1985). Üniversite öğrencilerinin beslenme bilgi düzeyi beslenmeye karşı tutumları ve beslenme durumları üzerine bir araştırma. Beslenme ve Diyet Dergisi, 14, 63-73.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.