Gönderiler

Çevrimiçi Gönderi

Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi - BÜSBİD için bir kullanıcı kaydınız var mı?
GİRİŞE GİDİNİZ

Kullanıcı Adı / Şifresine ihtiyacınız mı var?
KAYIT SAYFASINA GİDİNİZ

Site aracılığı ile gönderi yapmak ve süreci izlemek için bir kullanıcı kaydı yaptırmanız gerekmektedir.

 

Yazar Rehberi

Dergi Yazım Kuralları:

a) Yazı; iki satır aralıklı olarak, Arial ve 10 punto ile yazılmalıdır.

b) Makale metninde sağ üst köşeye sayfa numaraları eklenmelidir. 

c) Online makale sistemine yüklenen word dosyaları (doc., docx.) şu şekilde olmalıdır:

-  Başlık sayfası (Türkçe ve İngilizce başlık, yazarların isimleri ve çalıştıkları kurumlar ile iletişim kurulacak yazara ait yazışma adresi, eposta adresi, telefon ve varsa faks numaraları başlık sayfasında verilmeli; çalışmayı destekleyen kurum ya da kurumlar varsa kurum belirtilmeli, yoksa " Çalışmamızı destekleyen kurum bulunmamaktadır" şeklinde ifade edilmelidir. Tüm yazarlara ait ORCID numaraları başlık sayfasında bulunmalıdır.) (Başlık sayfası ayrı bir dosya olarak yüklenmelidir).

- Makale metni (Türkçe Başlık, özet, abstract, tüm metin). Makale metninde isim ve kurum bilgilerine yer verilmemelidir.

- Yayın Hakkı Devir Formu

Orijinal araştırma makaleleri ve vaka çalışmaları için gerekli etik kurul izinleri alınmış olmalı dır. Etik kurul belgesi ayrıca sisteme yüklenmelidir. 

d) Başlık, açıklayıcı, yazının içeriğini yansıtacak şekilde ve öz olmalıdır.

e) Kongrelerde sunulmuş ya da tezden üretilmiş ise başlık sayfasında belirtilmelidir. 

f) Makale, her biri ayrı sayfada yazılmak üzere şu bölümleri içermelidir:

     -  Türkçe Özet ve anahtar kelimeler (3-5 adet)

      - İngilizce özet (abstract) ve keywords (Türkçe özet ve anahtar kelimeler ile birebir aynı olmalıdır)

      - Giriş

      - Gereç ve Yöntem

      - Bulgular

      - Tartışma

      - Sonuç

      - Kaynaklar

      - Şekiller (başlıklarıyla beraber) (Metin içindeki uygun yerlerde kullanılmalı)

      - Tablolar (başlıkları ve açıklamalarıyla beraber) (Metin içindeki uygun yerlerde kullanılmalı)

      - Ekler (varsa).

g) Orijinal araştırma makalelerinde Türkçe ve İngilizce özetler yazı başlığı ile birlikte verilmelidir. Özetler; Amaç (Objective), Gereç ve Yöntem (Material and Method), Bulgular (Results) ve Sonuç (Conclusion) bölümlerine ayrılmalı, 300 kelimeyi geçmemelidir. Anahtar kelimeler Index Medicus: Medical Subject Headings ve Türkiye Bilim Terimleri sözlüğü ile uyumlu olmalıdır. Anahtar kelime sayısı en az 3, en fazla 5 adet olmalıdır. Orijinal araştırma makaleler, 3000 kelime (özet ve kaynaklar hariç) sayısını aşmamalı, “Türkçe ve İngilizce Özet (300 sözcükten fazla olmamalı), Giriş, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç, Kaynaklar” bölümlerinden oluşmalıdır. 30 kaynak ile sınırlıdır.

h) Vaka sunumlarının özetleri kısa ve tek paragraflık olmalıdır. Vaka sunumu özetleri ağırlıklı olarak mutlaka vaka hakkındaki bilgileri içermelidir. Yazının diğer bölümleri, (I) Giriş, (II) Gereç ve Yöntem (III) Bulgular, (IV) Tartışma ve (V) Kaynaklar'dır. Başlık sayfası dışında yazının hiçbir bölümünün ayrı sayfalarda başlatılması zorunluluğu yoktur. Vaka Sunumu, “Özet, Giriş, Vaka Sunumu, Tartışma, Kaynaklar” şeklinde düzenlenmelidir. En fazla 1000 sözcük (özet ve kaynaklar hariç) ve 10 kaynak ile sınırlıdır. Sadece bir tablo veya şekil ile desteklenebilir.

ı) Özetlerde kaynak kullanılmamalıdır.

i) Derlemeler 4000 kelime (özet ve kaynaklar hariç) sayısını aşmamalı, “Türkçe ve İngilizce Özet 300 sözcükten fazla olmamalıdır. 40 kaynak ile sınırlıdır.

j) Yazılarda genel kabul görmüş kısaltmalar kullanılmalı, bütün kısaltmaların açılımları ilk geçtikleri yerde parantez içinde belirtilmelidir.

k) Yabancı terimlerin Türkçe karşılığı kullanılmalı. Türkçe karşılığı olmayanlar için parantez içinde belirtilmeli.

l) Ana metin ve tablolar içerisinde gösterilen ondalıklı sayılar ve istatistiki sayısal verilerde virgül kullanılmalıdır. Örnek: % 40,3 - 27,93 ± 6,84 gibi.

m) Tablolar, şekiller ve resimler:

Fotoğraf, şekil, grafik, çizim ve şemaların toplam sayısı en fazla 6 olmalıdır. Fotoğraflar JPG (veya JPEG) formatında ait olduğu yazıyı ve fotoğrafın numarasıyla etiketlenip, sisteme yüklenmelidir. Bir insan fotoğrafı ise şahsın tanınmaması için gözleri bir bantla kapatılmalıdır. Mikroskop kullanılarak çekilmiş resimlerde büyütme oranı ve kullanılan boya belirtilmelidir.

Tüm şekil, resim ve tablolar sayfa sonu yerine metin içinde uygun noktalara yerleştirilmelidir. Her bir tabloya kısa bir başlık verilmelidir. Açıklamalar başlıkta değil, tablo altında yapılmalıdır. Tablo altında standart olmayan tüm kısaltmalar açıklanmalıdır. Tablolar APA formatında hazırlanmalı ve düzenlenebilir formatta gönderilmelidir. 

Örnek: 

Şekiller ve grafikler profesyonel olarak çizilmeli veya fotoğraflanmalı, fotoğraflar dijital baskı kalitesinde olmalıdır. Şekiller ve grafiklerin JPEG ya da GIF formatında yüksek çözünürlükte (300 dpi) görüntü oluşturacak biçimlerde elektronik dosyaları olmalıdır. Şekil alt yazıları ana metnin sonuna ayrı olarak belirtilmelidir. Eğer hasta(lar)nın fotoğrafı kullanılacaksa, ya hasta(lar) fotoğraftan tanınmamalı ya da hasta(lar) veya yasal olarak hasta(lar)dan sorumlu yakınından yazılı izin alınmalıdır.

n) Kaynaklar: Yazıda; önemli, yeni ve çalışmayı doğrudan ilgilendiren kaynaklara yer verilmelidir. Araştırma yazılarında kaynak adedi en çok 30, vaka sunumlarında ise en çok 10 adet olmalıdır. Derleme yazılarında ise kaynak sayısı 40 ile sınırlıdır. Kaynaklar, Amerikan Psikologlar Derneği’nin (American Psychological Association –APA) yazım kurallarına göre hazırlanmalıdır.

 

APA YAZIM KURALLARI VE KAYNAK GÖSTERME YÖNTEMİ 

Metin içinde yazar veya yazarlara yapılan atıf 

Tek yazar: 

Baysal (1982)’a göre 

(Baysal, 1982) 

İki yazarlı: 

Wegener ve Petty (1994)’ye göre (...) 

(Wegener ve Petty, 1994) 

Üç ile beş yazar arası: 

İlk sefer atıf yaparken tüm yazarların adı listelenir; 

(Kernis, Cornell, Sun, Berry, ve Harlow, 1993) 

Sonraki atıflarda ise sadece ilk yazarın adı belirtilip “vd.” ifadesi kullanılır 

(Kernis vd., 1993) 

Altı ve daha fazla yazarlı metinlerde, sadece ilk yazarın adı kullanılıp sonrasında “vd.” ifadesi kullanılır: 

Harris vd. (2001) ifade ettiği üzere (...) 

Harris vd. (2001)’ne göre (…) 

(Harris vd., 2001) 

Yazar adının bilinmediği ya da belirtilmediği durumlarda, parantez ve tırnak içinde metindeki ilk ya da iki kelime kullanılmalıdır: 

Siyasetçiler ve bürokratlar sonuçların kabul edilemez ve skandal olduğunu ifade etmişlerdir (“Die Pisa-Analyse”, 2001). 

Yazar bir organizasyon veya hükümet kurumu ise, ilk atıfta olduğu gibi atıf yaplır; eğer çok bilinen bir kurum ise, sonraki kullanımlarda kısaltması tercih edilir: 

Amerikan Psikoloji Derneği’ne (2000) göre. 

İlk atıf: (Mothers Against Drunk Driving [MADD], 2000) 

İkinci atıf: (MADD, 2000) 

Aynı parantezde birden fazla esere atıfta bulunulduğunda, bunlar harf sırasına göre dizilmeli ve iki eser noktalı virgül ile ayrılmalıdır: 

(Akar, H. 2010; Çalışkan, 2008; Dinçer ve Kolaşin, 2009; Engin-Demir, 2009; Tunç, 2007) 

Aynı soyisme sahip yazarlarda, karışıklığı önlemek için ismin ilk harfi de kullanılır: 

(E. Johnson, 2001; L. Johnson, 1998) 

Aynı yazarın aynı yıl yayımlanan iki veya daha fazla eserine atıf yapılıyorsa; yıldan sonra (a, b, c) harfleri kullanılır: 

Berndt (1981a)’in çalışmasına göre (...) 

Kişisel iletişim vasıtasıyla ulaşılan mülakatlar, mektuplar, e-maillerde, kişisel iletişim kurulan kişinin adı ve görüşmenin tarihi belirtilmelidir. Ancak, kişisel iletişim yoluyla elde edilmiş veriler kaynakçaya eklenmemelidir: 

(N. AlSayyad, kişisel iletişim, 25 Mart 2012) 

N. AlSayyad küreselleşme ve neoliberalizmin (…) (Kişisel iletişim, 25 Mart 2012) 

Dipnotlar ve sonnotlar 

APA yazım stilinde, dipnot ve sonnot kullanımı pek tercih edilmemektedir. Bundan dolayı mümkün olduğu kadar az dipnot kullanılmalıdır. Yalnızca çok elzem bir açıklayıcı not gerektiğinde dipnot kullanılmalıdır. 

Önemli not: 

APA atıf ve kaynakçada “and” yerine “&” kullanılmasını önermektedir. Ancak Türkçede “&” sembolü “ve” yerine kullanılmadığından, Türkçe olarak yazılan metinlerde atıf yaparken ve kaynakça yazarken “&” sembolü kullanılmamalıdır. 

Ayrıca, üç kişiden çok yazarlı metinlere atıf yaparken APA “et al.” (Kernis et al., 1993) kullanılmasını önermektedir. Ancak Türkçe’de “et al.” yerine “vd.” (Kernis vd., 1993) kullanılmalıdır. 

Bununla birlikte, eğer değerlendirilmek üzere idealkent dergisine gönderilen çalışma İngilizce hazırlanmışsa, bu metinlerde atıf ve kaynakçada APA standartlarına uygun olarak “and” yerine “&” sembolü ve “et al.” kullanılmalıdır. 

Kaynakça yazımı 

Temel İlkeler: 

Tek yazar: 

Berndt, T. J. (2002). Friendship quality and social development. Current Directions in Psychological Science, 11, 7-10. 

İki yazar: 

Wegener, D. T. ve Petty, R. E. (1994). Mood management across affective states: The hedonic contingency hypothesis. Journal of Personality and Social Psychology, 66, 1034-1048. 

Üç ile yedi yazar arası: 

Kernis, M. H., Cornell, D. P., Sun, C. R., Berry, A., Harlow, T. ve Bach, J. S. (1993). There's more to self-esteem than whether it is high or low: The importance of stability of self-esteem. Journal of Personality and Social Psychology, 65, 1190-1204. 

Yedi yazardan fazla ise; ilk altı yazarın adı listelendikten sonra üç nokta koyup son yazarın adı eklenir. Yedi isimden fazlası yer almamalıdır: 

Miller, F. H., Choi, M. J., Angeli, L. L., Harland, A. A., Stamos, J. A., Thomas, S. T., . . . Rubin, L. H. (2009). Web site usability for the blind and low-vision user. Technical Communication, 57, 323-335. 

Organizasyonun yazar olduğu durumlarda: 

American Psychological Association. (2003). 

Yazar bilinmiyorsa: 

Merriam-Webster's collegiate dictionary (10. bs.). (1993). Springfield, MA: Merriam-Webster. 

Aynı yazarın iki ve daha fazla çalışması kullanılmışsa; kaynaklar tarih sırasına göre dizilmelidir: 

Berndt, T. J. (1981). 

Berndt, T. J. (1999). 

Eğer yazar bir çalışmada tek yazar ve başka çalışmada ortak yazar ise, önce tek yazarlı olan çalışma listelenmelidir: 

Berndt, T. J. (1999). Friends' influence on students' adjustment to school. Educational Psychologist, 34, 15-28. 

Berndt, T. J. ve Keefe, K. (1995). Friends' influence on adolescents' adjustment to school. Child Development, 66, 1312-1329. 

Eğer bir yazarın farklı yazarla yayımladığı eserler varsa, sıralama alfabetik olarak ikinci veya sonraki isme bağlı olarak yapılır: 

Wegener, D. T. Kerr, N. L., Fleming, M. A., ve Petty, R. E. (2000). Flexible corrections of juror judgments: Implications for jury instructions. Psychology, Public Policy, and Law, 6, 629-654. 

Wegener, D. T., Petty, R. E. ve Klein, D. J. (1994). Effects of mood on high elaboration attitude change: The mediating role of likelihood judgments. European Journal of Social Psychology, 24, 25-43. 

Bir yazarın aynı yıl yayımlanmış iki veya daha fazla çalışması varsa, (a, b, c) gibi harfler kullanılır: 

Berndt, T. J. (1981a). Age changes and changes over time in prosocial intentions and behavior between friends. Developmental Psychology, 17, 408-416. 

Berndt, T. J. (1981b). Effects of friendship on prosocial intentions and behavior. Child Development, 52, 636-643. 

Giriş, önsöz ve sonsözlere, bir kitap bölümü gibi atıf yapılır: 

Kumar, R.ve Hill, D.(2009). Introduction, : Neoliberal Capitalism and Educaiton. D. Hill ve R. Kumar (Der.). Global Neoliberalism and Education and its Consequences içinde (ss. 1-11). New York: Routledge. 

Dergi ve süreli yayınlar: 

Temel Biçim: 

Yazar, A. A., Yazar, B. B., ve Yazar, C. C. (Yıl). Makale adı. Dergi adı, cilt. No (sayı no), sayfa/lar. doi:http://dx.doi.org/xx.xxx/yyyyy 

Sadece ciltin olduğu dergilerdeki makaleler: 

Harlow, H. F. (1983). Fundamentals for preparing psychology journal articles. Journal of Comparative and Physiological Psychology, 55, 893-896. 

Sayı ve ciltin belirtildiği dergilerde: 

Scruton, R. (1996). The eclipse of listening. The New Criterion, 15(3), 5-13. 

Magazinlerdeki makaleler: 

Henry, W. A. (1990, 9 Nisan). Making the grade in today's schools. Time, 135, 28-31. 

Gazete makaleleri (basılı): 

Schultz, S. (2005, 28 Aralık). Calls made to strengthen state energy policies. The Country Today, ss. 1A, 2A. 

Editöre mektup: 

Moller, G. (2002, Ağustos). Ripples versus rumbles [Editöre mektup]. Scientific American, 287(2), 12. 

Kitap eleştiri: 

Baumeister, R. F. (1993). Exposing the self-knowledge myth [Kitap eleştiri The self-knower: A hero under control, by R. A. Wicklund ve M. Eckert]. Contemporary Psychology, 38, 466-467. 

Kitapların kaynakçada yazımı: 

Temel biçim: 

Yazar, A. A. (Yayın yılı). Çalışma adı. Yer: Yayıncı. 

Cuban, L. (2001). Oversold and underused: computers in the classrooms. Cambridge: Harvard University Press. 

Derleme kitap: 

Duncan, G. J. ve Brooks-Gunn, J. (Der.). (1997). Consequences of growing up poor. New York, NY: Russell Sage Foundation. 

Derleme kitap; yazar/yazarlar belli ise (ya da bir kişinin yazıları derlenmiş ise): 

Plath, S. (2000). The unabridged journals. K. V. Kukil (Der.). New York, NY: Anchor. 

Çeviri: 

Laplace, P. S. (1951). A philosophical essay on probabilities. (F. W. Truscott ve F. L. Emory, Çev.). New York, NY: Dover. (Orijinal eserin yayın tarihi 1814). 

Önemli not: 

Metinde, yeniden yayımlanmış bir çalışmaya atıfta bulunurken, her iki tarih de verilmelidir: Laplace (1814/1951). 

İlk baskıdan farklı olan diğer baskılar kullanılmış ise: 

Helfer, M. E., Kempe, R. S., & Krugman, R. D. (1997). The battered child (5. bs.). Chicago, IL: University of Chicago Press. 

Derlenmiş kitaptaki bir bölüm veya makale: 

Yazar, A. A., & Yazar, B. B. (Yayın yılı). Bölüm/makale adı. A. Editör & B. Editör (Der.), Kitap adı içinde (sayfa numaraları). Yer: Yayıncı. 

O'Neil, J. M., & Egan, J. (1992). Men's and women's gender role journeys: A metaphor for healing, transition, and transformation. B. R. Wainrib (Der.), Gender issues across the life cycle içinde (ss. 107-123). New York, NY: Springer. 

Çok ciltli çalışma: 

Wiener, P. (Der.). (1973). Dictionary of the history of ideas (Cilt. 1-4). New York, NY: Scribner's. 

Ansiklopedi maddesi: 

Bergmann, P. G. (1993). Relativity. In The New Encyclopedia Britannica. (Cilt. 26, ss. 501-508). Chicago, IL: Encyclopedia Britannica. 

Yayımlanmış tez: 

Soyisim, F. N. (Yıl). Tez adı. (Doktora tezi). Erişilen veri tabanı adı. (Erişim veya Sıra Numarası)

Yayımlanmamış tez: 

Soyisim, F. N. (Year). Doktora tezinin başlığı. (Yayımlanmamış doktora tezi). Kurum adı, Yer. 

Köprülü, D. (1994). Üniversite kütüphanelerinde kitap koleksiyonunun kullanımı üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 

Hükümet belgeleri: 

National Institute of Mental Health. (1990). Clinical training in serious mental illness (DHHS Publication No. ADM 90-1679). Washington, DC: U.S. Government Printing Office. 

Online süreli yayınlardaki makaleler: 

Yazar, A. A. ve Yazar, B. B. (yayın yılı). Makale adı. Online Derginin Adı, cilt no (varsa sayı) (...) tarihinde http://www.someaddress.com/full/url/ adresinden erişildi. 

Bernstein, M. (2002). 10 tips on writing the living Web. A List Apart: For People Who Make Websites, 149. 15 Ocak 2012 tarihinde http://www.alistapart.com/articles/writeliving adresinden erişildi 

Online Bilimsel süreli yayınlardaki makaleler ve DOI’lere atıf: 

DOI’si tanımlanmış online dergi makaleleri: 

Yazar, A. A., & Yazar, B. B. (yayın yılı). Makale adı.Dergi Adı, cilt no, sayfa/lar. doi:0000000/000000000000 veya http://dx.doi.org/10.0000/0000 

Brownlie, D. (2007). Toward effective poster presentations: An annotated bibliography. European Journal of Marketing, 41, 1245-1283. doi:10.1108/03090560710821161 

Wooldridge, M.B., & Shapka, J. (2012). Playing with technology: Mother-toddler interaction scores lower during play with electronic toys.Journal of Applied Developmental Psychology, 33(5), 211-218. http://dx.doi.org/10.1016/j.appdev.2012.05.005 

DOI’si tanımlanmamış online süreli yayınlardaki makalelere atıf: 

Yazar, A. A. ve Author, B. B. (yayın tarihi). Makale adı. Dergi adı, cilt no. http://www.journalhomepage.com/full/url/ adresinden erişildi. 

Kenneth, I. A. (2000). A Buddhist response to the nature of human rights. Journal of Buddhist Ethics, 8. 15 Ocak 2012 tarihinde, http://www.cac.psu.edu/jbe/twocont.html adresinden erişildi. 

Online gazete makalesi: 

Yazar, A. A. (Yıl, Gün Ay). Makale adı. Gazete Adı. http://www.someaddress.com/full/url/ adresinden erişildi. 

Parker-Pope, T. (2008, Mayıs 6). Psychiatry handbook linked to drug industry. The New York Times. 15 Ocak 2012 tarihinde, http://well.blogs.nytimes.com adresinden erişildi. 

Elektronik kitaplar: 

De Huff, E. W. (t.y.). Taytay’s tales: Traditional Pueblo Indian tales. 15 Ocak 2012 tarihinde, http://digital.library.upenn.edu/women/dehuff/taytay/taytay.html adresinden erişildi. 

Davis, J. (t.y.). Familiar birdsongs of the Northwest. 15 Ocak 2012 tarihinde http://www.powells.com/cgi-bin/biblio?inkey=1-9780931686108-0 adresinden erişildi. 

Nitel veri ve online mülakat: 

Eğer mülakatın sesli ya da yazılı bir formu erişilebilir değilse, sadece metin içinde atıfta bulunulur ve ay, gün, yıl bilgileri belirtilir; kaynakçaya eklenmez. Eğer online olarak sesli ya da yazılı hâli mevcutsa, parantez içinde ([Mülakat transkripsiyonu] veya [mülakat sesli dosya]) şeklinde belirtilir; kaynakçada şu şekilde yer alır: 

Butler, C. (Mülakat yapan) & Stevenson, R. (Mülakat yapılan). (1999). Oral History 2 [Mülakat transkripsiyonu]. Retrieved from Johnson Space Center Oral Histories Project Web site: 15 Ocak 2012 tarihinde http:// www11.jsc.nasa.gov/history/oral_histories/oral_histories.htm adresinden erişildi. 

Basılı bir yerde yayımlanmış mülakat: 

Çelik, Z. (Mülakat yapan) & AlSayyad, N. (Mülakat yapılan). (2012). On neoliberalism and urban inequalities [Mülakat transkipsiyonu]. İdealKent. (7), 10-20. 

Online ders notları ve sunu slaytları: 

Hallam, A. Duality in consumer theory [PDF belgesi]. Lecture Notes Online Web site: 15 Ocak 2012 tarihinde http://www.econ.iastate.edu/classes/econ501/Hallam/ index.html adresinden erişildi. 

Roberts, K. F. (1998). Federal regulations of chemicals in the environment [PowerPoint slaytı]. 15 Ocak 2012 tarihinde http://siri.uvm.edu/ppt/40hrenv/index.html adresinden erişildi. 

Periyodik olmayan web belgesi, sayfası veya raporu: 

Temel ilke bu tür durumlarda dosya ya da çalışma sahibinin adını bulmak ve kullanmaktır. 

Yazar, A. A. (yayın tarihi). Dosya adı. 15 Ocak 2012 tarihinde http://Web address adresinden erişildi. 

Angeli, E., Wagner, J., Lawrick, E., Moore, K., Anderson, M., Soderland, L., & Brizee, A. (2010, Mayıs 5). General format. 15 Ocak 2012 tarihinde http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/ adresinden erişildi. 

 

n) Dergiye gönderilen çalışmalar dergi standartları açısından incelenir ve uygun intihal programları ile kontrol edilir. İntihal oranının %20'yi geçmesi durumunda makale yayın için kabul edilmeyecektir. Editörler intihal raporunu yazardan değerlendirmenin herhangi bir aşamasında isteyebilirler. 

o) Yöntem kısmında etik kurul numara ve tarihi mutlaka belirtilmelidir. 

 

 

Başvuru Kontrol Listesi

Başvuru sürecünde yazarlar başvurularının aşağıdaki listedeki tüm maddelere uyduğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri döndürülecektir.

  1. Gönderilen yazı daha önceden yayınlanmamış ve yayımlanmak üzere herhangi bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamıştır (Yazar Rehberi'nde detaylı açıklama verimiştir).
  2. Gönderi dosyası Microsoft Word dokümanı dosyası biçimindedir.
  3. Burada mevcut başvurular için URL'ler sağlanmıştır.
  4. Metin iki satır aralıklı olarak, Arial ve 10 punto ile yazılmalıdır. Altı çizilme yerine italik olarak vurgulanmış (geçerli URL adresleri ile) ve tüm şekil, resim ve tablolar sayfa sonu yerine metin içinde uygun noktalara yerleştirilmiştir. Baskı için, resimlerin kaliteli kopyalarını ek dosya olarak gönderiniz. Gönderilen dosyanın boyutu çok fazla olur ise, sistem almayabilir. Böyle durumlarda yazıyı bölüp, diğer bölümleri ek dosya olarak tek, tek gönderebilirsiniz.
  5. Buraya eklenen sitil ve bibliyografk gereksinimler Dergi Hakkında kısmındaki Yazar Rehberi'nden görülebilir.
  6. Yazınızı hakem değerlendirmesi yapılan bir dergi bölümüne gönderiyor iseniz kör hakemlikten emin olmak için tıklayın. Yardım sayfasındaki önerilere tam olarak uyunuz.
 

Gizlilik Beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. Diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmayacaktır.