Hemodiyaliz (HD) ve Sürekli Ayaktan Periton Diyaliz (SAPD) Uygulanan Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Hastaların Beslenme Tedavilerinin Bazı Biyokimyasal Bulgular ve Beslenme Durumları Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması

Perim Fatma Türker, Seyit Mehmet Mercanlıgil

Özet


Amaç: HD ve SAPD programı uygulanan kronik böbrek yetmezliği olan hastaların beslenme tedavilerinin hastaların bazı biyokimyasal bulgular ve beslenme durumları üzerine etkilerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesinde,diyalize giren yaşları 18-65 arasında değişen 30 hasta üzerinde yapılan bu çalışmada hastalar iki gruba ayrılmıştır. Araştırmaya alınan hemodiyalize giren 15 hastaya 3 ay süreyle 1.2 g/kg/gün protein ve 35-40 kal/kg/gün enerji içeren diyetler (HD grubu), SAPD uygulanan 15 hastaya ise 3 ay süreyle 1.5 g/kg/gün protein ve 35-40 kal/kg/gün içeren diyetler verilmiştir(SAPD grubu).Her iki gruptaki hastaların çalışmanın 1.,30.,60.,90. günlerinde antropometrik ölçümleri, bazı biyokimyasal bulguları, biyoelektrik empedans analiz ölçümleri alınmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS Windows 17.0 istatistik paket programı kullanılmıştır.

Bulgular: Çalışmaya katılan HD hastalarının yaş ortalaması 48.75±8.64 yıl iken SAPD hastalarının ise 44.75±8.64 yıldır. HD grubundaki hastaların vücut ağırlığı, BKI,ÜOKÇ,TDKK, bel/kalça oranı değerlerinde 1.günden 90.güne kadar önemli azalışlar gözlenirken (p<0.05) SAPD grubundaki hastaların ise vücut ağırlığı, BKI, ÜOKÇ,TDKK, bel/kalça oranı ölçümlerinde artış olduğu görülmüştür (p<0.05). Biyoelektrik Empedans Analizi ile vücut yağ kütlesine bakıldığında; sadece SAPD grubundaki kadın hastalardaki artışlar istatistiksel açıdan önemli bulunmuştur (p<0.05). Hastaların biyokimyasal parametreleri incelendiğinde; HD grubundaki hastalarda başlangıçtan 90.güne kadar olan BUN, total protein, albumin, LDL kolesterol düzeylerindeki azalışlar önemli bulunurken(p<0.05) SAPD hastalarında başlangıçtan 90.güne kadar olan kreatinin, total protein, serum albumin, trigliserit ve sadece kadın SAPD hastalarında total kolesterol düzeyindeki artışlar önemli bulunmuştur (p<0.05).

Sonuç:  SAPD uygulanan hastalarda 1.5 g/kg/gün proteinli diyet tüketimiyle antropometrik ölçümlerin, biyokimyasal bulguların,besin tüketimlerinin 1.2 g/kg/gün proteinli diyet önerilen hemodiyalize giren hastalara göre daha iyi olduğu ve düzeldiği, hemodiyalize giren hastalara önerilen 1.2 g/kg/gün proteinli diyeti tüketemediklerinde protein enerji malnutrisyonuna girebileceği sonucuna varılmıştır

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.