Osteoartiritli Olgularda Kısa Süreli Bisiklet Egzersizlerinin Ağrı, Yorgunluk, Uyku Kalitesi ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkinliğinin İncelenmesi

Emel Sönmezer, Manolya Acar Özköslü

Özet


Amaç: Çalışmamızda osteoartiritli hastalarda uygulanan kısa süreli aerobik egzersizlerin ağrı, yorgunluk ve yaşam kalitesi üzerine etkinliğini incelemek amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya osteoartirit tanısı alan 27 olgu katıldı. Olguların tamamına iki hafta süreyle haftada üç gün bisiklet ergometresi egzersizi uygulandı. Olguların sosyodemografik özellikleri ile ilgili veriler toplandı. Tedavi öncesi ve sonrasında olguların ağrı şiddetleri görsel analog skalası ile yorgunluk seviyeleri yorgunluk şiddet skalası ile uyku kalitesi, Pittsburgh uyku kalitesi anketi ile ve yaşam kalite düzeyleri dünya sağlık örgütü yaşam kalitesi ölçeği ile değerlendirildi. Tüm veriler non-parametrik istatistiksel testler kullanılarak analiz edildi.

Bulgular: Tedavi öncesi değerlerle karşılaştırıldığında, olguların istirahatteki ağrı şiddetleri, aktivitede ağrı şiddetleri ve yorgunluk şiddetleri istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düzeldi (p<0.05). Yaşam kalitesinin tüm alt ölçeklerinde istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0.05). Pittsburgh uyku kalitesi indeksi toplam skorunda istatistiksel olarak anlamlı farka rastlanmıştır (p<0.05).

Sonuç: Çalışmamızın sonuçlarına göre; kısa süreli aerobik egzersizin osteoartiritli olgularda yorgunluk ve ağrıyı azalttığı ve yaşam kalitesini artırdığı görülmektedir. 


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.