Hemşirelik Öğrencilerinin Şiddet Eğilimleri İle Toplumsal Cinsiyet Algıları Arasındaki İlişki

Funda Özpulat

Özet


Amaç: Bu çalışma, üniversite öğrencilerinin şiddet eğilimleri ile toplumsal cinsiyet algıları arasındaki ilişkiyi saptamaya yönelik olarak planlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmanın evrenini bir sağlık yüksekokulun hemşirelik bölümündeki 290 öğrenci oluşturmaktadır. 28 Kasım 2016 - 26 Aralık 2016 tarihleri arasında veriler toplanmış, gönüllü olarak araştırmaya katılmayı kabul eden 220 öğrenciyle çalışma yürütülmüştür. Çalışma sonunda elde edilen veriler SPSS 17.0 paket programı kullanılarak değerlendirilmiş, tanımlayıcı istatistik hesaplamaları yanı sıra, Bağımsız Gruplarda T Testi, One – Way Anova Testi ve Pearson Korrelasyon Analizi uygulanmıştır.

Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin yaşları 17 ile 25 arasında değişmekte, yaşlarının aritmetik ortalamasının 20.22±1.43 olduğu görülmektedir. Şiddet Eğilim Ölçeği puan ortalamaları 38.86±9.33, Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeği puan ortalamaları 91.36±16.83’dür. Öğrencilerin şiddet eğilimleri ile gelir durumları arasında ve cinsiyetleri ile toplumsal cinsiyet algıları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır.

Sonuç: Öğrencilerinin şiddet eğilimleri ile toplumsal cinsiyet algıları arasındaki ilişki incelendiğinde negatif yönde anlamlı bir ilişki bulunduğu saptanmıştır. Hemşirelik öğrencileri, gerek geleceğin yetişkin bireyleri olmaları, gerekse dezavantajlı birçok gruba ulaşabilecek profesyonel sağlık gücünü oluşturmaları nedeniyle ayrı bir öneme sahiptir. Eğitim müfredatlarına şiddet, toplumsal cinsiyet ve şiddet eğilimi ile toplumsal cinsiyet algısı arasındaki ilişkiyi ele alan konuların dahil edilmesi, öğrencilerin mesleksel gelişimlerine ve ileride sunacakları sağlık hizmetinin kalitesine katkıda bulunabileceği gibi, toplumun bilinç ve farkındalığının artmasında da etkili olabilecektir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik Öğrencisi, Şiddet Eğilimi, Toplumsal Cinsiyet Algısı


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Ağlamaz, T. (2006). Lise öğrencilerinin saldırganlık puanlarının kendini açma davranışı, okul türü, cinsiyet, sınıf düzeyi, anne-baba öğrenim düzeyi ve ailenin aylık gelir düzeyi açısından incelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Samsun.

Akın, A. (2007). Toplumsal cinsiyet (gender) ayırımcılığı ve sağlık. Toplum Hekimliği Bülteni, 26(2),1-9.

Altınova, H. H., & Duyan, V. (2013). Toplumsal cinsiyet algısı ölçeğinin geçerlik güvenirlik çalışması. Toplum ve Sosyal Hizmet, 24(2), 9-22.

Altuntaş, O., & Altınova, H. H. (2015). Toplumsal cinsiyet algısı ile sosyo-ekonomik değişkenler arasındaki ilişkinin belirlenmesi. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10(6), 83-100.

Babacan Gümüş, A., Şıpkın, S., Tuna, A., & Keskin, G. (2015). Üniversite öğrencilerinde problemli internet kullanımı, şiddet eğilimi ve bazı demografik değişkenler arasındaki ilişki. TAF Prev Med Bull, 14(6), 460- 467.

Bhasin, K. (2003). Toplumsan cinsiyet bize yüklenen roller (Çev. Kader Ay), Kadav Yayınları: İstanbul.

Bolsoy, N., Egelioğlu, N., Şen, S., Er, S., & Sevil, Ü. (2010). Öğrencilerin boyun eğici davranış ve toplumsal cinsiyet algısı. I. Uluslararası Kadın ve Sağlık Kongresi. Poster Bildiri, 3-5 Haziran 2010. Sakarya.

Çetin, Ö. I. (2016). Genç erişkin erkeklerde şiddet eğilimi ve psikolojik durum ile ilişkisi. T.C. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Dinç Kahraman, S. (2010). Kadınların toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yönelik görüşlerinin belirlenmesi. DEUHYO ED, 3 (1), 30-35.

Dökmen, Y. Z. (2004). Toplumsal cinsiyet: Sosyal psikolojik açıklamalar.1.baskı. SistemYayıncılık: İstanbul.

Evren, H., Tokuç, B., & Ekuklu, G. (2011). Trakya üniversitesi öğrencilerinde şiddet davranışları ve algılanan sağlık ilişkisi. Balkan Med J, 28, 380-384.

FRA (European Union Agency for Fundamental Rights). (2014). Violence against women: An EU-wide survey: Main results. Publications Office of the European Union: Luxembourg.

Garcia-Moreno, C., Jansen, H. A. F. M., Ellsberg, M., Heise, L., & Watts, C. (2005). WHO Multi-country study on women’s health and domestic violence against women: Initial results on prevalence, health outcomes and women’s responses. WHO publications: Geneva.

Garcia-Moreno, C., Jansen, H. A. F. M., Ellsberg, M., Heise, L., & Watts, C. (2006). Prevalence of ıntimate partner violence: Findings from The WHO Multi-Country study on women’s health and domestic violence. Lancet, 368, 1260-69.

Güneş, A. (2015). Lise öğrencilerinin şiddet ve değer eğilimlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi (Rize ili örneği). Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı Doktora Tezi, Sivas.

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü. (2006). Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme ve Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nün rolü. KSGM Yayınları: Ankara.

Kırımsoy, E. (2003). Suç işlemiş ve suç işlememiş ergenlerin algıladıkları duygusal ezimin karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Kodan Çetinkaya, S. (2013). Üniversite öğrencilerinin şiddet eğilimlerinin ve toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumlarının incelenmesi. Nesne, 1(2), 21-43.

Konuk, B. (2014). Avrupa birliği hukukunda cinsiyet ayrımcılığına ilişkin temel kavramların değerlendirilmesi.http://journal.yasar.edu.tr/wp-content/uploads/2014/01/20-Bahar-KONUK.pdf

Kuçuradi, I. (2007). Şiddete felsefeyle bakınca. Şiddet sempozyumu. (7-14). 3 Mart Ankara: Türk Tabipler Birliği Yayınları.

Özgür, G., Yörükoğlu, G., & Baysan Arabacı, L. (2011). Lise öğrencilerinin şiddet algıları, şiddet eğilim düzeyleri ve etkileyen faktörler. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2(2), 53-60.

Özlem Gürkan, C., & Coşar, F. (2009). Ekonomik şiddetin kadın yaşamındaki etkileri. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 2(3), 125-129.

Özpulat, F. (2016). Üniversite öğrencilerinin öz yeterlilik düzeyi ile toplumsal cinsiyet algısı ilişkisi: Beyşehir örneği. International Journal of Human Sciences, 13(1), 1222-1232.

Page, A. Z., & İnce, M. (2008). Aile içi şiddet konusunda bir derleme. Türk Psikoloji Yazıları, 11 (22), 81-94.

Paulo Sérgio, P. (2006). World report on violence against children, Published by the United Nations Secretary-General’s Study on Violence Against Children.

Pınar, G., Taşkın, L., & Eroğlu, K. (2008). Başkent üniversitesi öğrenci yurdunda kalan gençlerin toplumsal cinsiyet rol kalıplarına ilişkin tutumları. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi, 15(1), 47–57.

Powell, G. N., & Greenhaus, J. H. (2010). Sex, gender, and decisions at the family - work ınterface. Journal of Management, 364,1011-1039.

Seçgin, F., & Tural, A. (2011). Sınıf öğretmenliği bölümü öğretmen adaylarının toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumları. e-Journal of New World Sciences Academy Education Sciences, 6,(4), 2446-2458.

T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu. (1998). Aile içinde ve toplumsal alanda şiddet. Bilim Serisi: 113. Başbakanlık Basımevi: Ankara.

Turla, A., Dündar, C., & Özkanli, C. (2010), Prevalence of childhood physical abuse in a representative sample of college students in Samsun, Turkey. Journal of Interpersonal Violence, 25(7), 1298–1308.

Türk Dil Kurumu. (2017). Güncel Türkçe sözlük. http://www.tdk.gov.tr/

UNICEF. (2016). Şiddet araştırması. Şiddet gören çocuklar dünya araştırması. http://www.unicef.org/violencestudy/3.%20World%20Report%20on%20Violence%20against%20Children.pdf.

Uysal, A. (2003). Şiddet karşıtı programlı eğitimin öğrencilerin çatışma çözümleri, şiddet eğilimleri ve davranışlarına yansıması. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, İzmir.

Vefikuluçay, D., Demirel, S., Taşkın, L., & Eroğlu, K. (2007). Kafkas üniversitesi son sınıf öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin bakış açıları. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 14(2), 12–27.

Yakut, S. (2012). Lise öğrencilerinde dindarlık-şiddet eğilimi ilişkisi. T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. Isparta.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.