Cinsel İstismara Uğramış Ergen Kızlarla Gruplarla Sosyal Hizmet Uygulaması

Münire Arzu İçağasıoğlu Çoban, Işıl Bulut

Özet


Amaç: Bu araştırmanın amacı, cinsel istismar mağduru kız ergenlerde problem çözme amaçlı grup odaklı sosyal hizmet müdahalesinin etkililiğini değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Araştırma, yarı deneysel araştırma modellerinden biri olan ön test son test kontrol gruplu çalışma olarak tasarlanmıştır. Grup odaklı sosyal hizmet müdahalesinden önce ve sonra katılımcılara Problem Çözme Envanteri ve Kısa Semptom Envanteri uygulanmıştır. Grup odaklı sosyal hizmet müdahalesi 11 oturumdan oluşmuştur. Grup sürecinde, ergenlik döneminin özellikleri, ihtiyaçları, akranlarla ilişkiler, kurum yaşamında karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları, aile ile ilişkiler, karşı cinsle ilişkiler, gelecek beklentileri gibi konular üzerinde durulmuştur. Aynı zamanda, sevgi, nefret, korku, gibi duyguların tanınması ve doğru biçimde ifade edilmesi, empatinin ne olduğu ve neden önemli olduğu, problem çözme becerilerinin geliştirilmesi gibi konular da çalışılmıştır.

Bulgular: Grup odaklı sosyal hizmet müdahalesine düzenli olarak katılan ergenlerin her iki envanterden aldıkları puanlar azalmıştır. Bir başka deyişle, grup üyelerinin problem çözme beceri puanlarının arttığı, kaygı düzeylerinin ise düştüğü belirlenmiştir.

Sonuç: Grup odaklı sosyal hizmet müdahalesine katılan ergenlerde akranlarla olan ilişkilerde ilerlemeler görülmüştür. Ek olarak ergenlerin problemlerle baş etme becerisinde kendilerini geliştirdikleri gözlemlenmiştir. Ancak, istismar mağduru ergenlerle yapılacak daha derinlemesine çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Ergenlik dönemi, problem çözme grubu, Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi, cinsel istismar.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.