Tip 2 Diyabetik Bireylerde Beslenme Durumu, Yeme Bağımlılığı ve Farkındalığının Değerlendirilmesi

Özlem Baran, Perim Fatma Türker, Muhittin Tayfur

Özet


Özet

Amaç: Bu çalışma, tip 2 diyabetik bireylerin beslenme durumu, yeme bağımlılığı ve farkındalığını değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve yöntem: Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Endokrinoloji Bölümü’ne başvuran, 18-65 yaş arası, 64 tip 2 diyabet olan ve 64 tip 2 diyabetik olmayan toplam 128 birey çalışmaya alınmıştır. Hastalara anket formu uygulanarak demografik özellikleri, hastalık bilgileri ve yaşam tarzı özellikleri sorgulanmıştır. Bireylerin genel beslenme durumu üç günlük besin tüketim kayıt formu ile değerlendirilmiştir. Yeme bağımlılığı “Yale Yeme Bağımlılığı Ölçeği”, yeme farkındalığı ise “Yeme Farkındalığı Ölçeği” ile belirlenmiştir. Bireylerin antropometrik ölçümleri alınmıştır ve bazı biyokimyasal bulguları hasta dosyalarından alınarak anket formuna kaydedilmiştir.

Bulgular: Çalışmaya 92 kadın (%71,9) ve 36 erkek (%28,1) olmak üzere toplam 128 birey alınmıştır. Katılımcıların 64’ü tip 2 diyabet tanısı almıştır. Bireylerin yaş ortalaması 47,239,95’tir. Yeme bağımlılığı değerlendirildiğinde tip 2 diyabeti olan bireylerin 25’inde (%39,1) yeme bağımlılığı olduğu, 39’unda (%60,9) ise yeme bağımlılığı olmadığı tespit edilmiştir. Tip 2 diyabeti olmayan bireylerin 19’unda (%29,7) yeme bağımlılığı olduğu, 45’inde (%70,3) ise yeme bağımlılığı olmadığı belirlenmiştir. İki grup arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıştır (p>0,05). Yeme bağımlılığı olan ve olmayan bireylerin diyabet durumlarına göre ölçümlerinin karşılaştırılması yapılmıştır ve sadece vücut yağ yüzdesi (%) ölçümü arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmıştır (p<0,05). Tip 2 diyabet olan ve olmayan bireylere göre YFÖ-30 alt faktör skorlarının karşılaştırılması yapıldığında “duygusal yeme”, “odaklanma” ve “yeme disiplini” faktörleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir (p<0,05; p<0,01).

Sonuç: Tip 2 diyabet olan ve olmayan bireyleri arasında yeme bağımlılığı açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. Yeme farkındalığı alt faktörlerinden ise “duygusal yeme”, “odaklanma” ve “yeme disiplini” arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir. Anahtar kelimeler: diyabet, obezite, beslenme


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.