Tip 2 Diyabetli Yetişkin Bireylerde Diyet ile Yağ Asitleri Alımının Beslenme Durumu İle İlişkisinin Belirlenmesi

Büşra Bilgehan Cankar, Mendane Saka

Özet


 

Özet

Amaç: Bu çalışma tip 2 diyabetli bireylerde diyet yağ asitleri alımının diyabetik parametreler ile beslenme durumu üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışma Ocak-Mart 2020 tarihleri arasında Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Endokrinoloji polikliniğine gelen, Tip 2 diyabet tanısı almış 20-65 yaş arası 48 birey üzerinde yürütülmüştür. Araştırmaya katılan Tip 2 diyabetli bireylere genel özellikleri, sağlık durumları ve beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivite durumları ile ilgili tanımlayıcı bilgileri içeren 38 adet çoktan seçmeli sorulardan oluşan anket formu uygulanmıştır. Bireylerin enerji, makro ve mikro besin ögeleri ile diyetle aldıkları yağ asitlerinin çeşit ve miktarını belirlemek için 3 günlük besin tüketim kaydı alınmıştır.

Bulgular: Çalışmaya katılan tip 2 diyabetli bireylerin doymuş yağ asidi tüketim miktarları ile HbA1c düzeyleri arasında pozitif ilişki saptanmıştır (p=0.03). Yaş ve cinsiyeti dahil ederek yapılan model 1’de doymuş yağ asitleri tüketim miktarının HbA1c düzeyleri üzerinde anlamlı bir fark oluşturmadığı belirlenirken, yaş ve cinsiyete ek olarak bireylerin yaşadığı yer, eğitim durumu, mesleği, medeni hali, tip 2 diyabet süresi, tip 2 diyabet dışındaki kronik hastalıkları, aile diyabet öyküsü, fiziksel aktivite durumu ve BKİ değerlerinin eklenmesiyle elde edilen model 2’de doymuş yağ asidi tüketim miktarı ile HbA1c düzeyleri arasında pozitif ilişki saptanmıştır (p=0.016). Model 1’de bireylerin çoklu doymamış yağ asitleri tüketim miktarı ile HbA1c düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki saptanmazken (p=547), model 2’de negatif ilişki tespit edilmiştir (p=0.006).

Sonuç: Bu çalışma, diyetle alınan yağ miktarı ile birlikte yağ asit örüntüsünün de tip 2 diyabet yönetimini etkilediği konusunda aydınlatıcı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Diabetes mellitus, yağ asitleri, biyokimyasal bulgular

Abstract

Objective: This study was conducted to determine the effect of dietary fatty acid intakes on diabetic parameters in individuals with type 2 diabetes.

Material and Method: The study was conducted on individuals aged 20-65 years, who came to the endocrinology outpatient clinic of Gaziantep University Şahinbey Research and Application Hospital between January and March 2020. A questionnaire form consisting of 38 multiple choice questions including general characteristics, health status and nutritional habits, and descriptive information about the status of physical activity was applied to the individuals diagnosed with Type 2 diabetes who agreed to participate in the study. A 3-day food consumption record was taken to determine the variety and amount of fatty acids that individuals receive with dietary energy, macro and micronutrients.

Results: A positive correlation was found between saturated fatty acid consumption and HbA1c levels of patients with type 2 diabetes (p = 0.03). Saturated fatty acids does not make a significant difference on HbA1c levels in the age and sex adjusted model (model 1), but a positive correlation was found between saturated fatty acid consumption and HbA1c levels in age and gender, the place where individuals live, their educational status, occupation, marital status, type 2 diabetes duration, other chronic diseases, family diabetes history, physical activity status and BMI values adjusted model (model 2), (p = 0.016). While no significant correlation was found between individuals' polyunsaturated fatty acid consumption amounts and HbA1c levels (p = 547), a negative relationship was found in model 2 obtained by adding other variables (p = 0.006).

Conclusion: This study may be illuminating that the fatty acid pattern affect the management of type 2 diabetes in addition to the amount of dietary fat.

Keywords: Diabetes mellitus, fatty acids, biochemical findings


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.