Üniversite Öğrencilerinde Mevsimsel Değişimin Duygu Durumu, Beslenme Durumu ve Fiziksel Aktivite Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi

Ayden Özekinci, Perim Fatma Türker

Özet


Amaç: Bu çalışma mevsimsel değişimlerin üniversite öğrencilerinde duygu durumu, beslenme durumu ve fiziksel aktivite düzeyindeki etkilerini değerlendirmek amacıyla planlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışma, Mayıs 2019-Ekim 2019 tarihleri arasında çalışmaya katılmayı gönüllü olarak kabul etmiş, 18-25 yaş arasındaki 284 üniversite öğrencisi üzerinde yürütülmüştür.  Çalışmaya dahil edilen tüm öğrencilere anket formu, 24 saatlik besin tüketim kaydı, fiziksel aktivite formu ve Mevsimsel Gidiş Değerlendirme Formu uygulanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 24.0 paket programı kullanılmıştır.

Bulgular: Öğrencilerin %81.0’inin mevsimlere bağlı olarak besin tercihlerinin değiştiği, %19.0’unun ise değişmediği tespit edilmiştir. Öğrencilerin en düzenli fiziksel aktivite yaptıkları mevsimler karşılaştırıldığında %41.20’sinin yaz, %11.27’sinin ise kış mevsiminde daha düzenli fiziksel aktivite yaptığı bulunmuştur. Ölçek sonucunda elde edilen mevsimsellik puan ortalaması 12.24±4.66 olarak bulunurken kadınlarda (12.50±4.16) erkeklerden (11.76±5.46) daha yüksek bulunmuştur. Ancak fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). Ölçek sonuçlarına göre öğrencilerin %62’sinin mevsimsel duygu durum bozukluğu olmadığı, %38’inin ise olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin sosyo demografik özellikleri ve besin tüketimlerine göre mevsimsellik puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır (p>0.05). Erkek öğrencilerin fiziksel aktivite düzeyi ile mevsimsellik puanları arasında anlamlı ve pozitif yönlü korelasyon olduğu tespit edilmiştir (p<0.05).

Sonuç: Üniversite öğrencilerinin duygu durumları, fiziksel aktivite düzeyleri ve besinsel tercihleri mevsimlere göre değişmektedir. Duygusal, fizyolojik ve sosyal yaşantıyı etkileyen en büyük çevresel neden olan mevsimsel değişimlerin getireceği sonuçlar belirlenmeli ve bu konuda genç yetişkin grubu olan üniversite öğrencilerinin farkındalığı arttırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: mevsimsel değişim, duygu durumu, beslenme, fiziksel aktivite

 


Tam Metin:

PDF

Referanslar


American Psychiatric Association (APA). (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5), Arlington, Va, USA.

Atalar, A. (2012). Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Mevsimsel Duygu Durum Bozukluğu. Uzmanlık Tezi, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı.

Belikci Koyu, E. ve Büyüktuncer Demirel, Z. (2015). Depresyon ve D Vitamini. Beslenme Diyetetik Dergisi, 43(1), 160-165.

Bronson FH. (2004). Are humans seasonally photoperiodic? J Biol Rhythms. 19(3), 180–192.

Ekinci, M., Okanlı, A. ve Gözüağca, D. (2005). Mevsimsel Depresyonlar ve Başetme Yolları. Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences, 8(1), 109-112.

Friborg, O., Bjorvatn, B., Amponsah, B. ve Pallesen, S. (2012). Associations between seasonal variations in day length (photoperiod), sleep timing, sleep quality and mood: a comparison between Ghana (5) and Norway (69). Journal of sleep research, 21(2), 176-184.

Klein, S., Sheard, N. F., Pi-Sunyer, X., Daly, A., Wylie-Rosett, J., Kulkarni, K., ve diğer. (2004). Weight management through lifestyle modification for the prevention and management of type 2 diabetes: rationale and strategies. A statement of the American Diabetes Association, the North American Association for the Study of Obesity, and the American Society for Clinical Nutrition. The American journal of clinical nutrition, 80(2), 257-263.

Kobayashi, M., Tsujimoto, S., Ueji, M. ve Takakura, M. (2010). Seasonal changes In physical activity levels in female university students in Okinawa, Japan. 琉球大学教育学部紀要, 2(76), 229-239.

Kucukerdonmez, O. ve Rakıcıoglu, N. (2018). The effect of seasonal variations on food consumption, dietary habits, anthropometric measurements and serum vitamin levels of university students. Progress in Nutrition, 20(2), 165-175.

Kurlansık, S.L. ve Ibay,A.D. (2012). Seasonal Affective Disorder. Am Fam Pyhsician, 86(11), 1037-1041.

Magnusson, A. ve Partonen, T. (2005). The diagnosis, symptomatology, and epidemiology of seasonal affective disorder. CNS spectrums, 10(8), 625-634.

Melrose, S. (2015). Seasonal affective disorder: an overview of assessment and treatment approaches. Depression research and treatment, (2015), 1-6.

Plasqui G, Westerterp KR (2004) Seasonal variation in total energy expenditure and physical activity in Dutch young adults. Obes Res 12(4), 688–694.

Quante, M., Wang, R., Weng, J., Kaplan, E. R., Rueschman, M., Taveras, E. M., ve diğer. (2019). Seasonal and weather variation of sleep and physical activity in 12–14-year-old children. Behavioral sleep medicine, 17(4), 398-410.

Rosenthal, N. E., Sack, D. A., Gillin, J, C., ve diğer. (1984). Seasonal Affective Disorder: A Description for the Syndrome and Preliminary Findings with Light Therapy. Archives of General Psychiatry, (41), 72-80.

Savcı, S., Öztürk, M., Arıkan, H., İnal İnce, D., & Tokgözoğlu, L. (2006). Physical activity levels of university students. Archives of the Turkish Society of Cardiology, 34(3), 166-172.

Soriano, J. M., Moltó, J. C. ve Manes, J. (2000). Dietary intake and food pattern among university students. Nutrition Research, 20(9), 1249-1258.

Sözlü, S. ve Şanlıer, N. (2017). Sirkadiyen Ritim, Sağlık ve Beslenme İlişkisi. Turkiye Klinikleri Journal of Health Sciences, 2(2), 100-109.

Türkiye Beslenme Rehberi 2015 (TÜBER). Ankara, T.C. Sağlık Bakanlığı Yayın No:1031,2016.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK). Öğretim yılına göre yükseköğretimde net okullaşma oranı, okul, öğretim elemanı, öğrenci ve mezun sayısı, 2004-2018. http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1018 Erişim Tarihi: 22.10.2019.

Uğur M. (2008). Türkiye’de Sık Karşılaşılan Psikiyatrik Hastalıklar. Sempozyum Dizisi, 62, 59-84.

Westerterp, K. R. (2019). Seasonal variation in body mass, body composition and activity-induced energy expenditure: a long-term study. European journal of clinical nutrition, 1,1-6.

Westrin, Å. ve Lam, R. W. (2007). Long-term and preventative treatment for seasonal affective disorder. CNS drugs, 21(11), 901-909.

Yöney, T. H., Taybıllı, B. ve Göktepe, E. O. (1995). İstanbul’da

Üniversite Öğrencilerinde Ruhsal Durum ve Davranışlarda Mevsimsellik. Düşünen Adam, 8(1), 38-42.

Yumuşak, S. ve Boz, H. (2013). Konaklama İşletmelerinde Çalışanların Mevsimsel Duygu durum Düzeylerinin Etkisi. AİBÜ-İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(2), 371-394.

Zemzemoğlu, T. E. A., Erem, S., Uludağ, E. ve Uzun, S. (2019). Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıklarının Belirlenmesi. Food And Health, 5(3), 185-196.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.