Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Hastalarda Serum D Vitamini Düzeyi İle Depresyon İlişkisi

Ayça Akbal, Gül Kızıltan

Özet


Özet

Amaç: Son dönem böbrek yetmezliği olan hastalarda depresyon, en yaygın psikiyatrik problem olmakla birlikte prevalansı yükselmektedir. Depresyon ve diğer mental bozukluklara sahip olan bireylerde serum D vitamini düzeyleri düşük bulunmuştur. Bu çalışma kronik böbrek yetmezliği olan hastaların D vitamini düzeyi ile depresyon durumunu ve bu iki faktörün arasındaki ilişkinin araştırılması amacıyla yürütülmüştür.

Yöntem: Çalışma, Başkent Üniversitesi Hastanesi Yenikent Diyaliz ve Ümitköy Diyaliz merkezinde hemodiyalize giren 19-64 yaş arası 150 hasta üzerinde yürütülmüştür. Çalışmada bireylere demografik özelliklerini belirlemeye yönelik anket formu uygulanmıştır. Bireylerin beslenme durumunu saptamak için üç günlük besin tüketim kaydı ile antropometrik ölçümleri araştırmacı tarafından alınmıştır. Araştırmaya katılan hastaların serum 25(OH)D vitamini düzeyi analiz edilmiştir. Hastaların fiziksel aktivite düzeylerini saptamak amacıyla Fiziksel Aktivite Saptama Formu,  duygu durumunu ve depresyona eğilimini saptamak için Beck Depresyon Envanteri kullanılmıştır. Hastaların malnütrisyon durumu da, Malnütrisyon İnflamasyon Skoru  ile saptanmıştır.

Bulgular: Araştırmaya katılan hastaların yaş ortalaması 49.9±12.20 yıl olarak belirlenmiştir. Çalışmaya, hemodiyaliz tedavisi gören 19-64 yaş arası, 55’i kadın (%36.7 ) ve 95’i erkek (%63.3) olmak üzere toplam 150 Kronik Böbrek yetmezliği (KBY) hastası alınmıştır. Hastaların %64.7’ sinde D vitamininin eksik olduğu saptanmıştır. Kadınların %63.6’sında, erkeklerin %65.3’ünde D vitamininin eksik olduğu belirlenmiştir. Beck depresyon ölçeği ile Serum D vitamini düzeyi arasında negatif yönde ilişki istatistiksel açıdan önemli bulunmuştur (p<0.05).

Sonuç: Kronik böbrek yetmezliği hastalarında hem serum D vitamini eksikliği hem de depresyon prevalansı yüksektir. Çalışmadaki hastalar serum D vitamini yeterliliği, yetersizliği ve eksikliğine göre gruplandırılıp Beck depresyon puanları incelendiğinde, serum D vitamini düzeyi azaldıkça Beck depresyon puanı anlamlı olarak yüksek bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler:  Kronik Böbrek Yetmezliği, D vitamini eksikliği, Depresyon

*Yazışma Adresi: Ayça Akbal, Başkent Üniversitesi Hastanesi Yenikent Poliklinikleri ve Diyaliz Merkezi, Ankara/Türkiye

E-posta adresi:aycaakbal@gmail.com

 


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.